✔ 100% verse dadels   ✔ Duurzame teelt

✔ Gratis verzending Benelux & Duitsland vanaf € 35,-

Nederlandse Site Engelse site

Algemene Voorwaarden

Algemeen / Toepasselijkheid

Door het gebruik van de internetsite van Yogi & Yousef en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. Naast deze Algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Indien de Koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn die Voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Yogi & Yousef is ingestemd. Onder ‘Koper’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst via onze webshop.

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten:
Alle aanbiedingen van Yogi & Yousef zijn vrijblijvend. Onze tarieven dienen als prijsopgaven te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Yogi & Yousef is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Yogi & Yousef heeft het recht om in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, inclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief bezorg- en bestelkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de speciale aanbieding. Bezorg- en bestelkosten worden bij de bestelling apart vermeld. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Betaling

Bij bestelling via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: Sisow en PayPal. Yogi & Yousef kan in de toekomst de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. Afwijkende betaalmanieren en betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

Levering en leveringstijd

Bestellingen worden uiteraard zo snel mogelijk afgeleverd. De op de internetsite aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Yogi & Yousef kan nadere informatie omtrent levertijden melden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Yogi & Yousef is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Yogi & Yousef gedragen. Levering geschiedt in alle Europese landen die als optie staan aangegeven in het check-out proces en alleen op deze leveringen zijn onze prijzen en eventuele acties van toepassing. Wanneer het afleveradres zich buiten Nederland bevindt behoudt Yogi & Yousef zich het recht voor om deze bestellingen te annuleren.

Ruilen & Herroepingsrecht

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 2 dagen na bezorging. De reclamering dient gericht te worden aan Yogi & Yousef door een email te sturen aan info@yogiyousef.com.

Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst van de Koper. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Yogi & Yousef ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende of vervanging van het afgeleverde product. De koper dient producten binnen 14 dagen aan te melden als retour. Vervolgens heeft de koper nogmaals 14 dagen om de producten daadwerkelijk terug te sturen. In een dergelijk geval is de koper zelf verantwoordelijk voor de verzending en de kosten van die verzending. Yogi & Yousef is verplicht zich om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten de aanschafkosten terug te betalen. Yogi & Yousef accepteert geopende, niet meer goed gesloten, aangebroken of gebroken producten niet terug.

Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat de Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Yogi & Yousef is verschuldigd, volledig heeft voldaan aan Yogi & Yousef, daaronder mede inbegrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van producten verrichte of te verrichten werkzaamheden. De Koper mag producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bewaren.

Aansprakelijkheid

Yogi & Yousef kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Yogi & Yousef is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien Yogi & Yousef, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Yogi & Yousef is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personen schade. Yogi & Yousef draagt het risico van beschadiging en verlies van de producten tijdens het versturen naar de Koper tot aan de ontvangst door de Koper. De Koper is verplicht een beschadigde of incomplete bestelling bij ontvangst direct, doch uiterlijk binnen 2 dagen te melden bij Yogi & Yousef, om het recht op herlevering te behouden. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Yogi & Yousef komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Yogi & Yousef ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen. De Koper is gehouden Yogi & Yousef te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Yogi & Yousef mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. Het is mogelijk dat Yogi & Yousef op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Yogi & Yousef is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Yogi & Yousef ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Overmacht

In geval van overmacht is Yogi & Yousef niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Privacy regeling

Door het plaatsen van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Yogi & Yousef. Yogi & Yousef verstrekt zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie – geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt. Op schriftelijk verzoek van de Koper kunnen de opgeslagen persoonsgegevens hem/haar ter inzage worden verstrekt. De door de Koper meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt. Ook kunnen de persoonsgegevens van de Koper op schriftelijk verzoek verwijderd worden.

Intellectuele eigendom
De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de internetsite berusten bij Yogi & Yousef, haar toeleveranciers of andere rechthebbende.
Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudigen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Yogi & Yousef, haar toeleveranciers of andere rechthebbende, tenzij het louter om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Gratis verzending Benelux & Duitsland

Vanaf € 35,-

Duurzaam geproduceerd

in Saudie Arabië

100% Natuurlijke dadels

Direct van de palmboom

Veilig en snel afrekenen

Betaalmethodes

© YogiYousef

De waardering van www.yogiyousef.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.7/10 gebaseerd op 510 reviews.