✔ 100% verse dadels   ✔ Duurzame teelt

✔ Gratis verzending Benelux & Duitsland vanaf € 50,-

Nederlandse Site Engelse site

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen / Toepasselijkheid

Door het gebruik van de internetsite van Yogi & Yousef en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. Naast deze Algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Indien de Koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn die Voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Yogi & Yousef is ingestemd. Onder ‘Koper’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst via onze webshop.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten:

Alle aanbiedingen van Yogi & Yousef zijn vrijblijvend. Onze tarieven dienen als prijsopgaven te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Yogi & Yousef is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Yogi & Yousef heeft het recht om in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

3. Prijzen & Bezorg- en bestelkosten

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, inclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief bezorg- en bestelkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de speciale aanbieding. Bezorg- en bestelkosten worden bij de bestelling apart vermeld. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Betaling

Bij bestelling via de internetsite kan op de manieren vermeld op de website, worden betaald. Afwijkende betaalmanieren en betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

5. Kortingcodes

Yogi & Yousef-kortingcodes mogen door de Koper niet gebruikt worden voor (eigen) commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Het is de Koper niet toegestaan om persoonlijke kortingscodes te delen.

6. Fraude of andere niet-toegestane handelingen

Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handelingen wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes aan de Koper wordt ontzegd.

7. Levering en leveringstijd

Bestellingen worden uiteraard zo snel mogelijk geleverd. De op de internetsite aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en gelden nimmer als fatale termijn. Yogi & Yousef kan nadere informatie omtrent levertijden melden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Yogi & Yousef is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Yogi & Yousef gedragen.
Levering geschiedt in alle Europese landen die als optie staan aangegeven in het check-out proces en alleen op deze leveringen zijn onze prijzen en eventuele acties van toepassing. Wanneer het afleveradres zich buiten Nederland bevindt, behoudt Yogi & Yousef zich het recht voor om deze bestellingen te annuleren.

8. Klachten & Gebreken/Ruilen & Herroepingsrecht

Gebreken

Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 2 dagen na bezorging. De reclamering dient gericht te worden aan Yogi & Yousef door een email te sturen aan info@yogiyousef.com. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Yogi & Yousef ter hare keuze slechts gehouden tot een passende oplossing.

Herroeping

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Terugbetaling vindt binnen 14 dagen plaats. 

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Als de verzegeling is verbroken kunnen de producten niet retour. Retourgoederen waarvoor een gekoeld bewaaradvies geldt, dienen vanaf ontvangst tot aan retournering gekoeld bewaard te worden.

U stuurt het artikel op eigen kosten terug. Ongefrankeerde retourzendingen worden door ons niet geaccepteerd, kosten hiervoor komen dan ook voor rekening van de verzender.

9. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat de Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Yogi & Yousef is verschuldigd, volledig heeft voldaan aan Yogi & Yousef, daaronder mede inbegrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van producten verrichte of te verrichten werkzaamheden. De Koper mag producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bewaren.

10. Aansprakelijkheid

Yogi & Yousef kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Yogi & Yousef is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
Indien Yogi & Yousef, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
Yogi & Yousef is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade. Yogi & Yousef is niet aansprakelijk voor ziekte of dood van huisdieren bij postorders waarbij het huisdier bij de verpakte producten kan komen en dit op eet.
Yogi & Yousef draagt het risico van beschadiging en verlies van de producten tijdens het versturen naar de Koper tot aan de ontvangst door de Koper.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Yogi & Yousef ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen. De Koper is gehouden Yogi & Yousef te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Yogi & Yousef mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. Het is mogelijk dat Yogi & Yousef op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Yogi & Yousef is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Yogi & Yousef ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

11. Overmacht

In geval van overmacht is Yogi & Yousef niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (transport- of telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

12. Privacy regeling

Door het plaatsen van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Yogi & Yousef. Yogi & Yousef verstrekt zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie – geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt. 

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Yogi & Yousef. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

13. Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de internetsite berusten bij Yogi & Yousef, haar toeleveranciers of andere rechthebbende.
Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudigen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Yogi & Yousef, haar toeleveranciers of andere rechthebbende, tenzij het louter om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14. Ontbinding

In het geval dat de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, kan Yogi & Yousef naar eigen keuze: (a) de Koper de gelegenheid geven om binnen een door Yogi & Yousef gestelde redelijke termijn alsnog aan zijn of haar verplichtingen te voldoen; of (b) de overeenkomst door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden zonder dat Yogi & Yousef gehouden zal zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de Koper.
Alle vorderingen die Yogi & Yousef in de hierboven in Artikel 10 genoemde gevallen op de Koper mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
Yogi & Yousef zal te allen tijde het recht behouden om naast het ontbinden van de Overeenkomst, ook volledige vergoeding van eventuele schade en kosten op de Klant te verhalen op de wijzen waarin de toepasselijke wet- en regelgeving voorziet.

15. Recall van de Producten

Yogi & Yousef heeft het recht Producten om haar moverende redenen te herroepen, onder meer om te voorkomen dat onveilige Producten op de handelsmarkt of bij de Klant komen en/of blijven. In geval van een dergelijke herroeping zal Yogi & Yousef de noodzakelijke maatregelen treffen om de Klant van de herroeping op de hoogte te stellen. Eventueel maakt Yogi & Yousef een herroeping kenbaar via (onder meer) sociale media en met een bericht op de website van Yogi & Yousef. Yogi & Yousef zal de Klant in dat geval verzoeken zijn/haar medewerking aan een dergelijke herroeping van Producten te verlenen.

16. Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en Yogi & Yousef, dan wel tussen Yogi & Yousef en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Klant en Yogi & Yousef, is Yogi & Yousef niet aansprakelijk.

17. Ongeldigheid van één of meer bepalingen

De ongeldigheid van een bepaling uit de overeenkomst en/of uit deze Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze Voorwaarden.
Voor zover toegestaan onder wet- en regelgeving, wanneer één of meer bepalingen uit de overeenkomst en/of deze Voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, mocht zijn, geldt tussen Partijen een bepaling die alle omstandigheden in aanmerking genomen aanvaardbaar is die zoveel mogelijk overeenkomt met de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
Wanneer door Yogi & Yousef gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Klant kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Yogi & Yousef deze Voorwaarden soepel toepast.

18. Toepasselijk recht en geschillen/ Complimenten & Klachten

Op Overeenkomsten gesloten tussen Yogi & Yousef en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen de Klant en Yogi & Yousef worden beslecht door de bevoegde (kanton)rechter van de woonplaats van de Klant. De Klant is tevens gerechtigd geschillen ter beslechting voor te leggen aan de (kanton)rechter te Amsterdam.

Klachten & complimenten kunnen gemeld worden via info@yogiyousef.com, of +31235763009. Yogi & Yousef is aangesloten bij Webwinkelkeur. Als klachten niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, kan de Klant zich wenden tot Webwinkelkeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de Klant de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Webwinkelkeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Klant betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).   

 

 

19. Overig

Deze Voorwaarden bestaan uit 19 Artikelen. De voor de Klant relevante gegevens die betrekking hebben op de identiteit van Yogi & Yousef zijn als volgt:

Yogi & Yousef
Overboslaan 6
2101 MA Heemstede
Telefoon: +31 23 5763009
E-mail: info@yogiyousef.com
Btw: NL852451593B01
KVK nummer: 57133980

Gratis verzending Benelux & Duitsland

Vanaf € 50-

Duurzaam geproduceerd

in Saudie Arabië

100% Natuurlijke dadels

Direct van de palmboom

Veilig en snel afrekenen

Betaalmethodes

Yogi & Yousef nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van:

  • – Aanbiedingen
  • – Nieuwe producten
  • – Recepten

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

© YogiYousef

De waardering van www.yogiyousef.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.7/10 gebaseerd op 1760 reviews.